Fons

Swap de tipus d’interès (IRS : Interest rate swap)

Aquest tipus de swap és la forma més comuna del swap de tipus d’interès (IRS per les seves sigles en anglès) és en la qual habitualment una part paga un tipus d’interès fix a canvi d’un tipus variable.

Swaps

Un derivat en el qual dues parts intercanvien determinats beneficis dels instruments financers de l’altre. Es negocien de manera extraborsària.

Títol

Terme genèric per a un instrument de renda variable o de deute emès per un Estat o una empresa.

Tracking error

El tracking error mesura el grau en què una cartera d’inversions replica a l’índex que utilitza com a referència. Si el tracking error es mesura històricament es denomina ex post o realitzat. Si s’utilitza un model per a predir-lo (enlloc de mesurar-ho històricament) es denomina ex-ante o pronosticat.

Unit trust

Tipus d’instrument o fons d’inversió conjunt de capital variable, amb l’estructura d’un fons d’inversió (trust).

Univers d’inversió

És la gamma total d’inversions en la qual un gestor de fons pot fer les seves seleccions, tal com es defineix en l’objectiu d’inversió publicat d’un fons.

Valor nominal

El valor nominal d’un títol en comparació amb el seu preu de mercat actual. En el cas d’un bo, representa el principal al venciment.

Venciment

La data en què es recuperarà l’import inicial invertit en un bo. El venciment també pot significar el final de la vida d’un futur o altres derivats.

Venda en curt

És la venda d’actius on es demanen en préstec els títols a un tercer per a tornar a comprar-los a mercat en una data posterior per a retornar-los-hi al prestador. El venedor en curt espera beneficiar-se d’una baixada en el preu dels actius entre la venda i la recompra.

Volatilitat

És una mesura estadística de les fluctuacions del preu d’un valor. També es pot utilitzar per descriure les fluctuacions d’un mercat determinat. Una alta volatilitat indica un major risc. Mesura la variabilitat de la rendibilitat d’un OIC comparat amb la seva mitjana històrica (també coneguda com a “desviació estàndard”). Dos OICs poden generar la mateixa rendibilitat durant un període. L’OIC amb una rendibilitat mensual que hagi variat menys tindrà una volatilitat anualitzada més baixa i es considerarà que ha aconseguit aquesta rendibilitat assumint menys risc.

Close Bitnami banner
Bitnami