Fons

Gestió de patrimonis


BSA Inversions SGOIC gestiona el seu patrimoni de manera competitiva i transparent.

Confiï en la nostra gestió personalitzada. Sabem com fer-ho.

Decideixi quin dels nostres productes s’adapta millor a les seves necessitats.


Carteres gestionades

A BSA Inversions SGOIC oferim una gestió competitiva i transparent, adaptada sempre a cada perfil d’inversor, en la gestió de patrimonis dels nostres clients.

Quins avantatges li oferim en confiar-nos la gestió de la seva cartera:

  • Seguiment i anàlisi: un equip de gestors vetllarà pel seu patrimoni i farà els moviments tàctics necessaris per aprofitar les oportunitats dels mercats.
  • Transparència: consulti els moviments a temps real, bé a través del seu gestor personal, bé a través de qualsevol de les nostres eines de banca distància.
  • Adaptació a cada perfil de risc: duem a terme gestions conservadores sense exposició a renda variable, gestions de tipus mixt amb diferents graus d’exposició a renda variable i, finalment, gestions 100% renda variable amb diferents estratègies per zona geogràfica i tipologia de títols.
SICAV personalitzades

Societat d’inversió de capital variable, són organismes d’inversió col·lectiva amb jurídica de societat anònima, on I’objecte social és la inversió en actius financers.

Si desitja més informació sobre les SICAV, com a instrument financer per a la captació de fons per a gestionar-los o invertir-los, o participar en alguna societat SICAV, poseu-vos en contacte amb un gestor personal, i l’informarà de les opcions més adients.

Unit Linked

Els Unit Linked, o fons d’assegurança diversificat, són productes financers que permeten un estalvi futur; són una manera diferent d’invertir, tenint, a la vegada, una assegurança de vida i un fons d’estalvi. És a dir, és una inversió en una cistella de fons, accions, o bons, que s’estructura al voltant d’una assegurança de vida.

Si desitja més informació sobre les opcions en productes Unit Linked que li podem oferir a BSA Inversions SGOIC, poseu-vos en contacte amb un gestor personal, i l’informarà de les opcions més adients.


L’ajudem a prendre les millors decisions.
Consulti al seu gestor.

Close Bitnami banner
Bitnami